נשיא האוניברסיטה פרופ' דניאל הרשקוביץ מרצה בקולוקוויום המחלקתי. נושא ההרצאה : From the Lotka - Volterra model for predator -prey systems to diagonal stability matrices.