English שלחו לחבר

תחומי מחקר

שם תחום מחקר
פרופ' גיל אריאל

מתמטיקה שימושית וחישובית: מערכות דינאמיות בעלות כמה סקאלות זמן, ביולוגיה מתמטית

פרופ' אלכסיי בלוב תורת החוגים; חבורות למחצה; אוטומורפיזמים של חוגי פולינומים; דינמיקה סימבולית; גאומטריה קומבינטורית ושימושיה במכניקה; תחרויות מתמטיות וחינוך מתמטי
ד"ר יונתן בק תורת ההצגות, חבורות קוונטיות
ד"ר שמעון ברוקס

התורה הארגודית, התורה הספקטראלית, כאוס קוונטי.

ד"ר ברוך ברזל

Complex systems and non-linear dynamics, stochastic processes, networks, statistical physics

ד"ר שמחה (שימי) הבר

מתמטיקה פיננסית, קומבינטוריקה הסתברותית, תורת מודלים סופית, תורת הגרפים

פרופ' עוזי וישנה

תורת החוגים, אלגברות עם חילוק

פרופ' ראובן כהן

רשתות מורכבות, תורת הגרפים, הסתברות, סיבוכיות, גאומטריה דיסקרטית

פרופ' מיכאל כץ

גיאומטריה דיפרנציאלית, גיאומטריה רימנית, טופולוגיה בממדים נמוכים, משטחי רימן, חינוך מתמטי, הסטוריה של המתמטיקה, אינפיניטסימלים

פרופ' ניר לב

אנליזה הרמונית

פרופ' יורם לוזון

ביולוגיה מתמטית, ביואינפורמטיקה, תורת הגרפים, תהליכים סטוכסטיים, למידת מכונה

פרופ' מרדכי לוין

קירוב דיופנטי הסתברותי, יישומי תורת המספרים לאנליזה נומרית

ד"ר מנחם עמנואל לזר
פרופ' איליה ליפלנד

אנליזה הרמונית, תורת הקרובים פונקציות של כמה משתנים מרוכבים

פרופ' אנדריי לרנר

אנליזה ממשית, אנליזה הרמונית

פרופ' מיכאל מגרל

חבורות של טרנספורמציות טופולוגיות ויישומים באנליזה פונקציונלית

ד"ר אלי מצרי
פרופ' סטוארט מרגוליס

תורת ההצגות, אגודות, תורת האוטומטים, שפות פורמליות, אלגברה חישובית, תורת חבורות קומבינטוריות, מורכבות חישובית

פרופ' שחר נבו

אנליזה מרוכבת: משפחות נורמליות; תורת האופרטורים: מטריצות של פונקציות רציונליות

פרופ' טל נוביק

טופולוגיה נמוכת מימד, שיקועים של משטחים, עקומים מישוריים וספריים, דיאגרמות של קשרים

פרופ' בוריס סולומיאק

גיאומטריה פרקטלית, התורה הארגודית

פרופ' רון עדין

קומבינטוריקה אלגברית

פרופ' גדעון עמיר

תורת ההסתברות - בדגש על הילוכים מקריים, מערכות חלקיקים וגרפים מקריים

ד"ר נעמי פלדהיים

אנליזה והסתברות, בפרט: תהליכים גאוסיאנים, סטיות גדולות, ריכוז ופיזור של מידות

פרופ' יבגני פלוטקין

אלגברה, חבורות לינאריות

פרופ' בועז צבאן

קומבינטוריקה אינסופית ויישומיה לטופולוגיה כללית ולאנליזה ממשית, תורת רמזי, תורת החבורות החישובית ושימושיה להצפנה.

פרופ' בוריס קוניאבסקי

גיאומטריה אלגברית, חבורות אלגבריות (כולל בעיות חישוביות ושימושים לתורת הקידוד ולהצפנה עם מפתח ציבורי)

פרופ' נתן קלר

קומבינטוריקה הסתברותית - אנליזה הרמונית דיסקרטית ושימושיה לתורת הבחירה החברתית ולתחומים נוספים. קריפטוגרפיה - בנייה וניתוח של מערכות הצפנה סימטרית.

ד"ר איל קפלן
פרופ' יעקב קרסנוב

משוואות דיפרנציאליות חלקיות, אנליזה מרוכבת והיפר-מרוכבת, שיטות נומריות

פרופ' יובל רויכמן קומבינטוריקה, תורת הגרפים, תורת ההצגות, חבורות קוקסטר
פרופ' אנדריי רזניקוב תורת המספרים, תורת ההצגות
ד"ר שפרה רייף

תורת ההצגות של אלגברות לי

פרופ' אסף רינות

תורת הקבוצות עם דגש על קומבינטוריקה אינסופית. סדרים חלקיים, תורת אנטי-רמזי למונים לא בני-מניה, ויישומים של תורת מבנה עדין לפתרון בעיות בטופולוגיה, תורת הגרפים האינסופיים, ותחומים נוספים.

פרופ' ליאוניד שוסטר

משוואות ואופרטורים דיפרנציאליים, אופרטורי הפרשים, בעיות אסימפטוטיות עבור משוואות ואופרטורים דיפרנציאליים

ד"ר מיכאל שיין

תורת המספרים האלגברית, הצגות גלואה

ד"ר ארז שיינר

אלגברה טרופית רב שכבתית

פרופ' ג'רמי שיף

פיסיקה מתמטית, משוואות דפרנציאליות, אנליזה נומרית